Metode
Terapi og behandling med børn

                                                                                       

Anja Mailund
 

Efter autorisation har jeg en 5 årig overbygningsuddannelse som godkendt specialist i klinisk psykologi børn og unge fra psykolognævnet. Overbygningsuddannelsen er ikke nødvendig for at praktisere som pskolog, men den har til hensigt at kvalitetssikre behandlingen/terapien yderligere, i forhold til at kunne skelne mellem hvilke metoder/terapier der virker hurtigst på hvilke problemstillinger. Jeg har desuden en efteruddannelse i menaliseringsbaseret terapi, men bruger oftest kognitiv adfærdsterapi eller dialektisk adfærdsterapi. Årsagen til dette er, at disse metoder gør det enkelt at samarbejde, da det sikres at der er tydelighed om hvad der er mål, hvad der er problemer, og gør det mere enkelt at præcisere de forskellige trin mod bedre trivsel.  


Jeg anvender og kombinerer ofte elementer fra følgende terapeutiske retninger:

 

Psykoanalyse 

Psykoanalyse handler om at få større forståelse af sig selv,  relationer, samt automatiserede mønstre for følelser og adfærd. 

KAT  - Kogntiv Adfærdsterapi

Handler oftest om strategier der afprøves i bestemte situationer for at skabe nye erfaringer, for derved bedre at kunne tilpasse adfærd og handlinger til konteksten.

DAT  - Dialektisk Adfærdsterapi

Handler om at træne praktiske færdigheder for mere effektivt at kunne regulere stærke og komplekse følelser, herunder at validere og kommunikere egne følelser.

Eksistentiel-humanistisk psykoterapi

handler om de livskriser de fleste af os kan komme i, grundet ændrede livsvilkår, hvor vi mister retning og mening.

Narrative eksternaliserende samtaler

Handler om at afdække et problem og blive bevidst om, hvordan problemet påvirker livet og hverdagen.

Gestaltterapi

Handler om at opnå større selvforståelse, og at få et større indblik i følelser og udviklingstemaer.


Ovenstående retninger er alle evidensbaserede som betyder, at der er kvalitetssikring og ensretning i forhold til hvilke metoder der er egnede til at undersøge psykologiske problemstillinger, og at give virkningsfuld terapi og behandling med.


Jeg arbejder under psykologloven der forpligter til altid at handle med en høj grad af etisk forpligtelse, og i klientens bedste interesse. Dette indbefatter, at jeg er underlagt tavshedspligt hvilket betyder, at jeg ikke kan videregive nogen informationer om dig til nogen parter, uden dit samtykke. Der er få undtagelser til tavshedspligten, som jeg  oplyser om ved de første samtaler. 


                                                                                       

Jeg har i nogle behandlings- og terapiforløb terapihunden Molly med i klinikken. Hvis det er aftalt med dig forinden. 


Terapi og behandling med børn


Forskellen på terapi og behandling er, at behandling altid følger en manual, og dette gør terapi ikke nødvendigvis. De fleste diagnoser er behandlingskrævende, for at nedbringe risikoen for længerevarende negativ påvirkning på barnet. Der er udarbejdet manualer, som er nationale kliniske retningslinier for hvordan diagnoserne bedst bør behandles. I de fleste tilfælde benytter jeg Kognitiv adfærdsterapi, som er manualbaseret behandling af diagnoser og mistrivsel, og som er anerkendt som førstevalgsbehandling, fordi der er god effekt på langt de fleste mennesker.


Som regel kombinerer jeg Kognitiv adfærdsterapi med samtaleterapi funderet i humanistisk psykologi. Den Humanistiske psykologi er grundlæggende for hvordan langt de fleste psykologer praktiserer, og betyder, at det er barnets egne behov, ønsker og initiativer der anerkendes, med det formål at understøtte barnet og tilbyde en tryg atmosfære, der giver barnet plads til at udforske nogle af de emner, som barnet synes er svære at håndtere. Når barnet får feedback, hvadenten det er i form af redskaber og strategier eller nye perspektiver, vil de problemer som barnet har, fylde mindre.


Jeg kombinerer ofte Kognitiv adfærdsterapi med sandplay, legeterapi og tegneterapi, da mange børn har lettere ved at udtrykke sig ved brug af leg og symboler, i kombination med samtale, særligt fra alderen 10-11 år og nedefter. 


Måden jeg inddrager forældre på, er varierende efter behov. I nogle tilfælde kan jeg lave en tydelig trinvis plan for hvad vi kan og skal, og i andre tilfælde er det vanskeligt at vide i udgangspunktet hvilke metoder der kan bruges, og hvilket indhold der bliver i de enkelte sessioner, fordi dette er afhængigt af, hvordan barnet responderer.

Sand- og legeterapi

 

Sand- og legeterapi er egnet ved de fleste problemstillinger, såsom skilsmisse, konflikter med andre børn, angst, usikkerhed, skolevægring eller adfærdsforstyrrelser.

 

Sandterapi er en kvalificeret og anerkendt metode til at undersøge hvordan barnet danner mening i sin nuværende livssituation, sandterapi give barnet en mulighed for at bearbejde emner i sandet der er svære for barnet at beskrive på andre måder. Sandet giver barnet mulighed for på èn gang at skabe både nærvær og distance til indre konflikter, komplekse følelser, eller til svære begivenheder i barnets liv. Børn har som voksne modsatrettede følelser og forvirring, indre kaos, og tvivl som de har brug for at forstå, så de i mindre grad skaber fx angst, indre uro eller utryghed.

 

Legeterapi består af forskellige typer af lege der er egnede til at undersøge hvordan barnet danner mening, og også give terapi med. Når terapi virker skal det gerne være med til at udvikle barnet i en god retning. Herunder nævnes nogle få typer af lege, og legenes udviklingsmål.


Historiefortællingslege 

Indlæring af mere effektive tanker, følelser og strategier via historier. Et eksempel på en ueffektiv strategi er at trække sig tilbage, når man er ked af det.  Et eksempel på en ueffektiv tanke er at tro, at man er generelt uønsket, fordi nogle enkelte mennesker ikke ønsker èn. 

Motoriske lege

Alle kognitive funktioner som fx.  initiering, opmærksomhedsstyring, og at kunne handle på intentioner bygger på såkaldt `lavere´ hjernefunktioner, som er de sansende og kropslige færdigheder. En optimal udvikling og  integration af nervesystemets funktion bygger derfor på forskellige aktiviteter, som ikke kun er fag-faglige, som at læse dansk og matematik, men som også bygger på en evne til fx at stole på sine sanser, og at mærke sig selv mere grundlæggende. 

Tegneopgaver

At tegne giver mulighed for at integrere tanker og følelser, at mærke og nuancere egne følelser, og ikke mindst symbolisere sig selv i forholdet til verden/omgivelserne. tegneopgaver kan også bruges i forløb med unge og ungevoksne, som en del af et selvforståelsesforløb.

Rollelege

Når barnet indtager en rolle, skaber det ikke mere afstand til sig selv, men bruger mere af sig selv i rollen, hvad der forstærker oplevelsen af sig selv. På den måde kan barnets selvfornemmelse styrkes, så barnet i højere grad kan vælge retning, og dermed være eget center for initiativ. At være center for initiativ er en vigtig udviklingsmæssig erhvervelse, for at kunne håndtere kompleksitet, tage valg, give udtryk for behov og sætte grænser.


Når barnet er i legeterapi kan det være med eller uden forældre. 

Jeg er aktiv i ovenstående lege, når det er relevant, og ikke alene observatør, da det giver det bedste fundament for at barnet kan finde tryghed, udvikle sig, og agere så naturligt som det er muligt.